Skip to content

Ochrona Prawna

WARUNKI KORZYSTANIA
Dziękujemy za zainteresowanie naszą witryną internetową pod adresem https://thecharging.company. Korzystanie z tej Strony internetowej, w tym treści, materiałów i informacji dostępnych w tej Witrynie lub za jej pośrednictwem (łącznie „Materiały”), podlega niniejszym Warunkom korzystania (niniejszym „Warunkom”). Korzystając z tej Witryny, potwierdzasz, że przeczytałeś i akceptujesz niniejsze Warunki.

KIM JESTEŚMY
Niniejsza Witryna internetowa jest utrzymywana i obsługiwana przez firmę The Charging Company, która świadczy usługi administracyjne i inne na rzecz różnych podmiotów firmy ładującej. Zgodnie ze zwyczajami branżowymi, w niniejszej Witrynie internetowej czasami używana jest terminologia, która może być interpretowana jako sugerująca, że nasza firma jest w rzeczywistości jednym podmiotem. Nie ma jednak takiego jednego podmiotu i wszystkie podmioty tworzące naszą firmę posiadają odrębną byt prawny.

MATERIAŁY
Z wyjątkiem niektórych Materiałów udostępnianych w obszarze chronionym hasłem w tej Witrynie (patrz poniżej), WSZYSTKIE MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE W ŻADNYM CELU I NIE PODLEGAJĄ WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. W szczególności, z wyjątkiem zakresu, w jakim Materiały udostępniane w obszarze chronionym hasłem w tej Witrynie podlegają innym zasadom, nie składamy żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do dokładności, kompletności, nienaruszalności lub przydatności Materiałów do określonego celu. Należy mieć świadomość, że znaczna część Materiałów zawiera lub składa się z informacji dostarczonych przez osoby trzecie i nie zostały przez nas potwierdzone ani zweryfikowane. W związku z naszą działalnością inwestycyjną często podlegamy różnym obowiązkom zachowania poufności wobec funduszy, inwestorów, spółek portfelowych i innych stron trzecich. Obowiązki dotyczące zachowania poufności mogą mieć wpływ na wszelkie składane przez nas oświadczenia, w wyniku czego możemy mieć zakaz dokonywania pełnych ujawnień. Bez ograniczeń skutków innych ostrzeżeń i zastrzeżeń określonych w niniejszych Warunkach, wszelkie oświadczenia, które składamy (w tej Witrynie lub w inny sposób) należy interpretować w tym kontekście. Upewnij się, że zabezpieczenia Twojego komputera są kompleksowe i aktualne. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wirusy, złośliwe oprogramowanie lub inne złośliwe lub szkodliwe oprogramowanie zawarte w Materiałach lub w inny sposób.

WITRYNY OSÓB TRZECICH
Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za witryny stron trzecich dostępne za pośrednictwem tej Witryny, za pośrednictwem hiperłącza lub w inny sposób. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami korzystania obowiązującymi na tych stronach. Dostęp lub korzystanie z witryn osób trzecich odbywa się wyłącznie na własne ryzyko.

OBSZARY CHRONIONE HASŁEM
Niektóre Materiały mogą być udostępniane w obszarze chronionym hasłem w tej Witrynie. Każde hasło ma charakter poufny i może być używane wyłącznie przez osobę lub podmiot, któremu zostało wydane. Nie ujawniaj swojego hasła żadnej nieupoważnionej osobie. Jeśli uzyskujesz dostęp do Materiałów za pośrednictwem obszaru chronionego hasłem, pamiętaj, że pisemne umowy pomiędzy Tobą a odpowiednimi podmiotami Spółki pobierającej opłaty, a także wszelkie postanowienia określone w tych Materiałach, regulują odpowiednie prawa i obowiązki stron w odniesieniu do tych Materiałów . W szczególności Materiały dostarczane za pośrednictwem obszaru chronionego hasłem są zazwyczaj poufne i podlegają ograniczeniom w zakresie ujawniania i wykorzystania, a osoby i podmioty Spółki pobierającej opłaty generalnie ponoszą ograniczoną odpowiedzialność w odniesieniu do dokładności i kompletności takich Materiałów.

Żadnych ofert, namawiania i porad
Z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w Materiałach udostępnianych w obszarze chronionym hasłem w tej Witrynie lub w inny sposób określonych na piśmie przez podmiot Spółki pobierającej opłaty, żadne treści zawarte w tej Witrynie nie mają na celu stanowić (i) oferty ani zachęty do oferować, zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, innych aktywów lub usług, (ii) doradztwa inwestycyjnego, prawnego, biznesowego lub podatkowego lub oferty udzielenia takiego doradztwa, lub (iii) podstawy do podjęcia jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiały mają charakter informacyjny i zostały przygotowane przez The Charging Company w celach informacyjnych, aby zapoznać istniejące i przyszłe spółki portfelowe, przedsiębiorców i innych założycieli spółek z niedawną i historyczną działalnością inwestycyjną The Charging Company. Materiały nie są skierowane do żadnego obecnego ani potencjalnego inwestora w jakimkolwiek funduszu The Charging Company. Materiały są dostarczane w formie podsumowania i nie są kompletne. Należy pamiętać, że wszelkie inwestycje lub spółki portfelowe wymienione w Materiałach mają charakter poglądowy i nie odzwierciedlają wyników żadnego funduszu The Charging Company jako całości. Materiały nie zawierają pełnej listy wszystkich spółek z portfela The Charging Company. Wyniki historyczne nie wskazują na przyszłe wyniki i nie ma pewności, że jakikolwiek fundusz The Charging Company osiągnie porównywalne wyniki lub że jakiekolwiek przyszłe inwestycje będą opłacalne. Wszystkie stwierdzenia dotyczące przyszłości opierają się na założeniach, które mogą nie okazać się prawidłowe. Spółka ładująca nie ma obowiązku aktualizowania ani zmieniania jakichkolwiek stwierdzeń wybiegających w przyszłość, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń, czy z innego powodu. O ile podmiot Spółki ładującej nie stwierdził wyraźnie na piśmie, ani niniejsza Strona internetowa, ani żaden z Materiałów nie podejmuje żadnych wysiłków w celu przedstawienia kompleksowego i wyważonego opisu Spółki ładującej lub jej działalności inwestycyjnej.

OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA; BEZ LICENCJI
Zastrzegamy sobie wszelkie prawa w odniesieniu do projektu i zawartości tej Strony internetowej. W szczególności nie wolno przywłaszczać projektu ani zawartości tej Witryny ani w żaden sposób zmieniać ani niszczyć takiego projektu lub treści. Żadne elementy tej Witryny nie udzielają żadnej licencji w odniesieniu do takiego projektu lub treści, z wyjątkiem możliwości pobierania i wykorzystywania Materiałów wyłącznie do celów własnych danych osobowych.

WŁASNOŚĆ ZNAKÓW TOWAROWYCH ITP.
Cały tekst, zdjęcia, grafika, logo, treść i inne Materiały znajdujące się w tej Witrynie są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi obowiązującymi przepisami prawa Stanów Zjednoczonych i innych krajów. W szczególności wszystkie znaki towarowe, nazwy handlowe i logo wyświetlane w tej Witrynie są własnością firmy ładującej, jej podmiotów stowarzyszonych lub ich odpowiednich właścicieli, a niniejsza Witryna nie udziela na nie żadnej licencji. Nazwa The Charging Company i logo PLUG należą do naszych zarejestrowanych znaków towarowych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

ZŁOŻENIE BIZNESPLANU LUB INNYCH INFORMACJI POUFNYCH
Ze względu na dużą liczbę pomysłów na biznesplany i powiązanych materiałów, które przeglądamy, a także podobieństwo wielu takich planów i materiałów, nie możemy przyjąć odpowiedzialności za ochronę przed niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem jakichkolwiek informacji poufnych lub zastrzeżonych lub innych materiałów w przypadku braku naszej wyraźnej pisemną zgodę na to. Wszelkie plany, informacje i inne materiały przesłane w związku z tą Witryną mogą zostać przez nas wykorzystane lub ujawnione w dowolnym celu i w dowolny sposób, według naszego wyłącznego uznania. Prosimy o uważne rozważenie tego przed przesłaniem nam jakichkolwiek informacji lub innych materiałów, które uznają Państwo za poufne lub zastrzeżone.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Informacje na temat naszych praktyk dotyczących prywatności można znaleźć w naszej Polityce prywatności w Internecie.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
O ile nie zostało to wyraźnie uzgodnione na piśmie przez podmiot The Charging Company, niektóre jurysdykcje ograniczają naszą zdolność do zrzeczenia się odpowiedzialności. W odniesieniu do tych jurysdykcji nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

MODYFIKACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Prosimy o okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem zmian. Dalsze korzystanie z tej Witryny po opublikowaniu zmian oznacza wiążącą akceptację takich zmian.

RÓŻNE
Niniejsza Witryna internetowa jest obsługiwana i kontrolowana przez firmę The Charging Company w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jeśli dostęp do tej Strony internetowej lub korzystanie z niej jest nielegalne lub zabronione w Twoim kraju pochodzenia, nie powinieneś tego robić. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do tej Witryny poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, uzyskują do niej dostęp z własnej inicjatywy i ponoszą odpowiedzialność za przestrzeganie wszystkich lokalnych przepisów i regulacji. Niniejsze Warunki oraz wszelkie spory związane z niniejszymi Warunkami lub korzystaniem przez Ciebie z tej Witryny lub Materiałów podlegają pod każdym względem prawu stanu Kalifornia, bez względu na zasady kolizyjne. O ile odpowiednie podmioty Spółki ładującej nie uzgodniły inaczej na piśmie, wszelkie spory dotyczące niniejszych Warunków będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy stanowe lub federalne zlokalizowane w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii. Niniejsze Warunki określają całą umowę między Tobą a nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące takiego przedmiotu. Wszystkie osoby i podmioty The Charging Company są docelowymi beneficjentami niniejszego Regulaminu będącymi stronami trzecimi. Z naszych praw wynikających z niniejszych Warunków możemy zrzec się wyłącznie w formie pisemnej. Niniejsze Warunki są wiążące dla Ciebie, a także dla Twoich następców i dozwolonych cesjonariuszy. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, postanowienie takie zostanie uznane za oddzielone od pozostałej części niniejszych Warunków i zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem o możliwie podobnym zamiarze do postanowienia tak oddzielonego, oraz nie spowoduje nieważności lub niewykonalności pozostałej części niniejszych Warunków.

INFORMACJE KONTAKTOWE
Wszelkie pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące niniejszych Warunków należy przesyłać na adres charge@thecharging.company.

Data wejścia w życie: 10 lutego 2021 r

©2021 The Charging Company. Wszelkie prawa zastrzeżone.